Rasheeda celebrates her 29th birthday with Kandi Burruss, Toya Carter, and many more at the Atlanta’s Twist restaurant.

Derek J & Reginae

Rasheeda

Via: FreddyO